University of St. La Salle
  

PAGPAMAT-UD PARA SA ATON BUASDAMLAG: PINILI-AY 2022

Kami nga mga Filipino De La Salle Brothers, nagatuo nga ang pala-abuton naton nga pagpinili-ay sa 2022 isa sa pinaka-importante nga hiliwaton sa aton kasaysayan subong. Samtang naga-agwanta pa kita sa indi maayo nga kahimtangan nga gindulot sang pandemya sa aton ekonomiya, kag sang padayon nga korapsyon kag indi maayo nga pagdumala sang aton gobyerno nga sang nagligad nga anom ka tuig naglala na gid, ang dapat naton atubangon indi lang dapat nakasentro sa aton liwat nga pagbangon. Ang aton dapat lantawon kag atubangon amo ang pagpangabuhi nga nagaka-angay bilang Diyosnon, independiente, kag demokratiko nga mga pumuluyo sang isa ka nasyon.

Ang pinili-ay sa 2022 indi lang parte sa pagpili sang aton bag-o nga lider kundi nahitungod man sa kun ano ang gusto naton nga buwas-damlag para sa aton mga kabataan kag sa mga masunod nga mga henerasyon.

Kun may ara man sang ginhatag nga mensahe ang pandemya sa aton tanan, ini amo nga kinahanglan naton mag-ugyon kag mag-isa, isa ka bag-o nga “people power,” kay sa amo sini nga pama-agi kita makapadayon sang aton pagpangabuhi. Amo ini ang aton obligasyon imbis nga magpabaya lang sa mapinuguson nga pag-ginahum, pagdumala nga wala sang pagkilala ukon pagbatyag sang derecho sang tawo hilabi na ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo nga madali ma-abuso kag mabiktima sang kurapsyon; isa ka pag-dumala nga nagakawat sang responsibilidad sang tagsa ka pumuluyo kag mga komunidad sa pagpundar sang isa ka pungsod nga may hustisya, kaalwan sa isigkatawo, kag ma-inuswagon.

Sa sini nga nga kabangdanan amon ginasigahum nga kun sin-o man ang nagdesisyon nga magapapili siya nakadapat nga:

  • Makahatag sang isa ka plataporma nga makapa-ugyon sang mga tawo sa pagtinguha para sa kaayuhan sang tanan;

  • May matarong nga kabubut-on nga makapahugpong sang may pagsalig sa tanan nga pumuluyo gikan sa nanari-sari nga sektor sang aton nasyon;

  • May mga hinimu-an nga nakahatag inspirasyon sa mga pumuluyo nga yara sa pinakanubo nga bahin sang aton sosyodad.

Bilang mga manunudlo sa Katoliko nga tradisyon ni St. La Salle, obligasyon namon sa amon Lasalyano nga pamilya, mga manunudlo, kag sa tanan nga mga tawo nga may maayo nga kabubut-on, ang magpabutyag sang matarong nga pag-giya, mga nagaka-angay nga palatukuran, pagpadalum sang paghuna-huna sa pagpili kun ano nga klase sang pagdumala ang kinahanglan sang aton pungsod.

Ang mga palatukuran nga amon ginabutyag indi bag-o. Ini nagikan sa Catholic Social Teachings nga ang tuyo amo ang maghatag sang insakto kag ka-angay nga prinsipyo sa pakigbahin sa mga pampubliko ukon politikal nga mga buluhaton.

Amon ginahangyo ang mga botante nga magpamalandong kag magpamangkot sa ila kaugalingon kun ano ang ginatindugan sang ila mga kandidato sa mga masunod nga mga alatubangon:


1. Ang pagpamatuod, paghalong, kag pagdepensa sang dignidad sang mga pumuluyo sa kun diin amo ini ang pundasyon sang isa ka pungsod.

Ang kandidato bala may mga nabuhat sa pagsuporta sa mga deretso sang tawo?
----------------------------------------
2. Ang pagpamatuod, paghalong, kag pagdepensa sa kaayuhan sang tanan nga makapadayon sang pagpangabuhi nga may dignidad.

Ang kandidato bala nagtinguha para sa pagpasanyog sang estado sang pagpangabuhi sang mga Filipino ukon nagaserbisyo lang para sa interes sang mga tawo nga malapit sa iya, mga tawo nga may puder?
----------------------------------------

3. Ang pagpamatuod sang paghiliusa, hilabi na gid para sa mga pobre kag ginadaog-daog.

Ang ini bala nga kandidato may inagyan nga pagtabang kag pagpabaskog sang mga pigado para sila makapangabuhi suno sa ila ikasarang nga wala nagasalig sa mga ginahatag lang o ginalimos?
----------------------------------------
4. Paghatag sang oportunidad sa mga yara sa ubos sang sosyodad nga makigbahin sa pagpasanyog para sa maayo nga
paghiliugyon imbis nga maghuyog sa mga puguso kag mapintas nga mga pamaagi sang liderato?

Ang kandidato bala nagapakig-angot sa gobyerno, civil society, kag sa sektor sang komersyo sa pagpangita sang kaayuhan para sa tanan imbis nga magsalig lang sa mapinuguson nga pamaagi?
----------------------------------------
5. Ang prinsipyo sang nagaka-angay nga pagdumala sang manggad – naga obligar sa mga lideres nga indi dapat mag-tago sang manggad nga para sa ila lang kundi usaron para sa mga nagakinahanglan para ini sila sarang makakaon sang enskato, makabayo, makapuyo sa disente nga balay, kag makatuon sa isa ka buluthuan.

Ang ini bala nga kandidato may plataporma para sa patas nga pagpaambit sang manggad sang pungsod para sa tanan nga nagakinahanglan? Siya bala responsable kag ma-inag sa paggamit sang pondo sang gobyerno?
----------------------------------------
6. Pagtahod sa kamatuuran kag mahilway nga pagpabutyag.

Ang ini bala nga kandidato nagapasalig sa mga pumuluyo nga makabaton sila sang matuod kag masaligan nga mga pahibalo parte sa mga butang nga maka-apekto sa ila kaayuhan? Siya ayhan naga pakig-angay sa mga yara sa media para magbulig tib-ong sang integridad kag responsibilidad sa pagpahayag imbis nga mamigos, mamahog, ukon magpalapta sang mga sala nga balita?
----------------------------------------
7. Pagbantay kag paghalong sa aton dunang manggad

Ang kandidato bala nagatib-ong sang paghalong sa aton dunang manggad para sa mga pala-abuton kag masunod nga henerasyon sang mga Filipino?
----------------------------------------
8. Kaugalingon nga integridad.

Ang ini nga kandidato bala may inagyan sa serbisyo pampubliko nga nagapamatuod sang iya mismo mga ginapanghambal? Ang abilidad bala sang ini nga kandidato sa pagdumala sang pungsod nakaagi kumprumiso tungod sa iya indi maayo nga mga binuhatan sang una? Bisan sin-o makatug-an sang maayo nga buwas-damlag – ang pamangkot, nagatinguha bala siya para matuman ini ukon iya bala ginabuhat ini subong?


Kinahanglan naton mamangkot kun ang kandidato bala nagasumpa sa pagserbisyo kag pagpadayon sang mga palatukdan nga yara sa 1987 Philippine Constitution paagi sa pagpabaskog sang mga institusyon nga nagatatap sang hustisya, kag sang pangkabilugan nga pagpakamaayo para sa pala-abuton nga henerasyon.
Ang isa ka lider dapat responsable nga tag-amlig sang puder. Ang mga matuod nga mga tagadumala nagaka-angay nga dapat pagkatapos sang ila termino, ang pungsod nangin mas malambo sa kaayuhan, sa paghiliugyon, kag sa ekonomiya, kumpara sang ila pagsugod dumala.

Ang pagboto indi lang isa ka matarong nga responsibilidad – sa sini nga mapi-ot nga panahon, isa ini ka sagrado nga obligasyon nga nagahangkat sa aton sa pagkuwestiyon sang mga pag-ginawi kag sahi sang paminsaron nga nagdala sa aton sa kapigaduhon kag nagpalapaw sang mga maayo nga oportunidad sa pagsanyog.

Kun mga matuod kita nga mag disipulo ni Kristo, ang pagsunod sa Iya indi lang dapat makita sa aton pagpangamuyo, kundi sa aton man pama-agi sang pagpili kag sa aton pagtinguha sa pagpadayon sang isa ka pungsod nga nagapakita sang pagginahum nga Kristohanon. Nagapili kita indi lang para sa manugdumala kundi para sa maayo nga buwas-damlag para sa aton kag sa aton mga kabataan. Kabay pa nga ang ini nga mga palatukdan mangin giya para sa tanan sa ila pagpamalandong kag pagpaminsar sang kaangay kag maayo.

Ginapangabay namon ang tanan nga mga Filipino nga botante nga magpa-ino-ino sang maayo kag banta-on sang insakto kun ang mga kandidato naton sa local kag national nga sektor takos bala sa sini nga mga responsable kag matarong nga basehan sa pagpili.

Amon man ginasigahum nga mangin maalam kita kontra sa mga tiko kag sala nga pagpahibalo ,kag sa mga kabutigan nga ginapahayag sa tion sang kampanya.

Kabay nga ining Paskwa mangin tion sang paghidait, kalipay, kag kag pagla-um nga ang balaan nga buut sang Dios ang matuman.

.
Signed
De La Salle Brothers Philippines

Announcements
Explore more news